มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพม.แพร่