ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และการขอใช้สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาฯ ทั้ง 7 กระบวนงาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่