ประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566