การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.พร:

ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สพม.แพร่