มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สพม.พร:

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่