หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.แพร่

1.1 หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา) 1.2 หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ศึกษานิเทศน์)
2.1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.2.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2.3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.4.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรย้าย
3.1.หลักเกณฑ์ฯ การพัฒนาบุคคลากร_การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 3.2.หลักเกณฑ์ฯ การพัฒนาบุคคลากร_การลาไปศึกษาต่อ 3.3.แนวปฏิบัติ สพฐ การขออนุญาตไปต่างประเทศ
4.1.หลักเกณฑ์ฯ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ_การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 4.2.หลักเกณฑ์ฯ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ_การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)