การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.แพร่

1.ด้านการวางแผนกำลังคน
   1.1 โครงการพัฒนาระบบแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
   1.2 แผนอัตรากำลัง 10 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
   1.3 คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

2.ด้านการสรรหา
   2.1 โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง และการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
   2.2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
   2.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
   2.4 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

3.ด้านการพัฒนา
  3.1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4.ด้านการรักษาไว้
   4.1 โครงการพัฒนางานบำเหน็จความชอบ งานบัญชีถือจ่าย งานทะเบียนประวัติและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.2 ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอัตราเกษียณอายุราชการ
   4.3 การประชุมขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ภาคผนวก

5.ด้านการใช้ประโยชน์
   5.1 คำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
   5.1.2 คำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบ ที่ 114_66 สั่ง ณ 10 พค 66
   5.1.3 คำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบ ที่ 161_2566 แก้ไขเพิ่มเติม
   5.2 ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา