ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายสรพล กุมภิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย
จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ 37
22 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552
2นายเสรี พิมพ์มาศผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3718 พฤษภาคม 2552 – 6 มกราคา 2552
3นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 377 มกราคม 2554 – 10 ตุลาคม 2554
4นายเสรี พิมพ์มาศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3711 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
5นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 371 ตุลาคม 2555 – 1 ตุลาคม 2557
6นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 371 ตุลาคม 2557 – 19 ตุลาคม 2559
7นายมงคล หมวกพิกุลรอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน20 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน1 ตุลาคม 2560 – 1พฤศจิกายน 2561
9นายประสิทธิ์ อินวรรณารอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน1 พฤศจิกายน 2561 – 4 กรกฎาคม 2562
10นายปัญญา หาแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 374 กรกฎาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563
11นายเจริญชัย กิตติพีรเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3728 ตุลาคม 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
12นายเจริญชัย กิตติพีรเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 กันยายน 2565
13นายประสิทธิ์ อินวรรณาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน

ทำเนียบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ลำดับที่ชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายศิริพันธุ์ ขวัญอ่อน29 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
2นายดนัย สังข์เกิดสุข2 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558
3นายมงคล หมวกพิกุล3 ธันวาคม 2558 – 17 มีนาคา 2559
4นายมงคล หมวกพิกุล18 มีนาคม 2559 -30 กันยายน 2559
5นายสุทธิ กล่ำรักษ์18 มีนาคม 2559 -23 มกราคม 2560
6นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์18 มีนาคม 2559 -30 พฤศจิกายน 2562
7นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม18 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2565
8นายประสิทธิ์ อินวรรณนา18 มีนาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2562
9นางศุภมาส สินมณี2 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน
10นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว2 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน