หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววราภรณ์ สันป่าแก้ว
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
0897709559waraporn09559@gmail.com
นางสาวณัชริน ภิญโญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
0992299424palmyo@gmail.com