กลุ่มอำนวยการ

นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
0918548595ning_993@hotmail.com
นายธนรา สมจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
0866714607thanarasomchit37@gmail.com
นางมัลลิกา วงศ์รัตนธรรม
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
0931919977kift.manlika@gmail.com
นายชิติพัทธ์ แสงด้วง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
0985639328vit.chitipat27@gmail.com
นายพรชัย เอี่ยมนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
0857254493phonchaiiamnuy@gmail.com
นายชัยวัฒน์ ขยายเสียง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน
0845759463kemmika372524@gmail.com
นางสาวกฤษณา คำพลอย
นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
0985274479kritsana1479@gmail.com
นายรัฐนันท์ สินมณี
นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
0622464575Ratanan@phrae1.go.th
นายณภัทร เมฆอากาศ
นักวิชาการคอมมพิวเตอร์ พนักงานราชการ
0895540082bnamek2007@gmail.com
นางสาวคณิตา จิตรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0622534494K.jitprasoet@gmail.com