กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
0947404377jida2011@hotmail.com
นางวราลักษณ์ แสงด้วง
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
0817834656promotion.phrae37@gmail.com
นางสาวรุ่งนารี คำชนะ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
0622791875rungnareetawan@gmail.com​
นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
0819610615sagawrat.d37@gmail.com
นางสาวณัฐนันท์ ลำมะศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
0925645399Beautiful_gbs@hotmail.com
นางสาวสุพนิตา ไฝทอง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0882362683Supanita1611@gmail.com
นายบันดาลเดช พงษ์ตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0821849510bandandet@gmail.com