กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0819938839jerapun_2005@hotmail.com
นางอรนิช รัตนชมภู
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
0931407110
นางสาววรรณภา บัวบาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
0966979638wannapa.m565@gmail.com
นางดวงฤดี อุปนันท์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
0903167943dangladee4116@gmail.com
นางภคพร กฤตพรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
0956798245pk9751@gmail.com
นายธวัช หงษ์สามสิบหก
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
0812877963thawat.hong36@gmail.com
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
0890245292ftitaya@gmail.com
นางจิราวรรณ กาศสนุก
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
0986564749chi2518aster@gmail.com
นางสาวจิรนันท์ ถิ่นทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0849959439่jt.mooaom@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
0654193551pyn.lhin@gmail.com
นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา
นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
0918529779
นางลภัสรดา สีสุข
พนักงานพิมพ์ดีด
0932120109rapatrada0109@gmail.com
นางสาวสุนันธินี ธนัญชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0882685784MaySunantinee77@gmail.com