กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางทิพวรรณ วันไสยา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ

0871922370wansai66@hotmail.com
นางพิสมัย สุคันธมาลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
0863474940
นางสาวพัฒนา ปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
0890990811kaero77@gmail.com
นางสาวสุธาอร สีแดง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
0921039650namnunluy@hotmail.com
นางสาววราพร โปร่งทราย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0852177621Waraporn7621@gmail.com
นางฉัตรธิดา ศรีพันธุ์เนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
0995874630financespm37@gmail.com
นางสาวณัฐณิชา โมหา
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
0629909459biifern13@gmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ โลมอย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
0979821062Lomoy_spm42@hotmail.com
นางสาวนรินธร เจริญกุศล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
0918523965narinthorn439@gmail.com
นางกัญจน์รัตน์ เขตปิยรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0869014767kancharat4767@gmail.com