กลุ่มนโยบายและแผน

นางธมลวรรณ อริยะจักร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
0987849819naariyachak@gmail.com
นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง
นักวิเคราะห์นดยบายและแผน ระดับชำนาญการ
0816735081sukanya35081@gmail.com
นายธวัชชัย เจริญคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
0623085809aumtawatchai@gmail.com
นายณัฐวุฒิ เทียมแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
0830400832gogtongcmu@gmail.com
นางจิราพร สิริจันทรพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
0897569260anpanpimonsiri@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
0635909369siripon.bu@gmail.com
นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์
พนักงานพิมพ์ดีด
0857211366Metoo.joy@gmail.com
นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
0875666209wenika.khamsam@gmail.com