กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0909483326b.benchamat@gmail.com
นางสาวมณฑารพ กาศเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0947499359montarop2199@gmail.com
นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
0935299354svtakan@sesa37.go.th
นางสาวกัลยา สุรีย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0635639646kanlayasuree@gmail.com
นางฉัตรชนก ตันมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0994942879chatchanok2517@gmail.com
นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0818817732krubank446@esdc.go.th
นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0953653942ptp2456@gmail.com
ดร.ธัญพิชชา ฟองลอย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
0894656978phongloysn@hotmail.com
นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
0850512722anchana21523@gmail.com
นางสาวสุพัตรา มาลัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
0837939954supattra_sv_spm.phrae@esdc.go.th
นายวรินทร ปิยะกิดาการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0903265056warintorn2609@sesa37l.co.th