กลุ่มกฎหมายและคดี

นายพัชระ อนุวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นิติกรชำนาญการพิเศษ

0946294963patchara.anuwong@gmail.com
นางสาวมานิตา บทมาตร
นิติกร
0895112128manitab25@gmail.com