รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์  สพม.แพร่


 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 โทร.

 E-mail

 LINE QR-CODE

 นายประสิทธิ์ อินวรรณา  

 ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 091-8535616

 prasitinwan05@gmail.com

 

 นางศุภมาส สินมณี

 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 085-0398955

 supaamas@gmail.com

 

 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว

 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 087-1739181

 ekachai@gmail.com