การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ์ขององค์กรชุมชน กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน