การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ์ขององค์กรชุมชน กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน