รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)