หน้าแรก

รายงานงบทดลองรายเดือน

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Previous
Next
ผู้เผยแพร่ : นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ผู้เผยแพร่ : นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ผู้เผยแพร่ : นายเสกสรร บุญยืน ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังชิ้นวิทยา

ผู้เผยแพร่ : นางปานเนตร วงศ์ฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ผู้เผยแพร่ : นางปานเนตร วงศ์ฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ผู้เผยแพร่ : ว่าที่ร้อยตรี วีระภัทร แก้วทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ผู้เผยแพร่ : นางนาถตยา สุธรรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสองพิทยาคม

ผูัเผยแพร่ : นายพชร คงประพันธ์ ตำแหน่ง : ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก หน่วยการเรียนรู้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ

ผูัเผยแพร่ : นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 – 2562 ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564
VTR เกี่ยวกับสพม.แพร่
Video ข่าวสารจากรมว.ศธ. และ สพฐ.
โรงเรียนวิถีพุทธสพม.แพร่