Phonebook สพม.แพร่

 • ผู้บริหาร สพม.แพร่

 •   นายประสิทธิ์ อินวรรณา : ผอ.สพม.แพร่   นางศุภมาส สินมณี : รอง ผอ.สพม.แพร่   นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว : รอง ผอ.สพม.แพร่
 • กลุ่มอำนวยการ

 •   นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ : ผอ.กลุ่ม   นายธนรา สมจิตต์ : ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่ม   นางมัลลิกา วงศ์รัตนธรรม   นายชิติพัทธ์ แสงด้วง   นายพรชัย เอี่ยมนุ้ย   นายชัยวัฒน์ ขยายเสียง   นางสาวกฤษณา คำพลอย   นายรัฐนันท์ สินมณี   นายณภัทร เมฆอากาศ   นายอนุพงษ์ วงค์วุฒิ   นายวรฉัตร โสภารัตน์   นายธนกฤต อิ่นแก้ว   นางสาวคณิตา จิตรประเสริฐ   นางกรวิภา ร่มเย็น : แม่บ้าน   นางปาริชาติ กวาวเจริญ : แม่บ้าน   นายประทวน ชื่นบาน : ยามรักษาการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 •   นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ : ผอ.กลุ่ม   นางอรนิช รัตนชมภู   นางสาววรรณภา บัวบาน   นางดวงฤดี อุปนันท์   นางภคพร กฤตพรกุล   นางจิราวรรณ กาศสนุก   นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก   นายธวัช หงษ์สามสิบหก   นางสาวจิรนันท์ ถิ่นทิพย์   นางสาวชนิสรา จิตผ่อง   ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง   นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา   นางลภัสรดา ศฤงคาร   นางสาวสุนันธินี ธนันชัย
 • กลุ่มนโยบายและแผน

 •   นางธมลวรรณ อริยะจักร์ : ผอ.กลุ่ม   นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง   นายธวัชชัย เจริญคิด   นางจิราพร สิริจันทรพิมล   นางสาวศิริพร บุตรชา   นายณัฐวุฒิ เทียมแสน   นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์   นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา

 •   นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ : ผอ.กลุ่ม   นางวราลักษณ์ แสงด้วง   นางชินุตตรี อุตศรี   นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม   นางสาวรุ่งนารี คำชนะ   นางสาวณัฐนันท์ ลำมะศักดิ์   นางสาวสุพนิตา ไฝทอง   นายบันดาลเดช พงษ์ตา
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 •   นางทิพวรรณ วันไสยา : ผอ.กลุ่ม   นางพิสมัย สุคันธมาลา   นางสาวพัฒนา ปัญญา   นางสาวสุธาอร สีแดง   นางสาววราพร โปร่งทราย   นางฉัตรธิดา ศรีพันธุ์เนตร   นางสาวจุฑารัตน์ โลมอย   นางสาวณัฐณิชา โมหา   นางกัญจน์รัตน์ เขตปิยรัตน์   นางสาวนรินธร เจริญกุศล
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

 •   นางสาววราภรณ์ สันป่าแก้ว : ผอ.กลุ่ม   นางสาวณัชริน ภิญโญ
 • กลุ่มกฏหมายและคดี

 •   นายพัชระ อนุวงศ์ : ผอ.กลุ่ม   นางสาวมานิตา บทมาตร : นิติกร
 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 •   นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร : ผอ.กลุ่ม   นางสาวมณฑารพ กาศเกษม   นางสาวกัลยา สุรีย์   นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์   นางฉัตรชนก ตันมา   นางสาวธัญพิชชา ฟองลอย   นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา   นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง   นางสาวสุพัตรา มาลัย   นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์   นายวรินทร ปิยะกิดาการ